Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvání na Velkou cenu Optimist

29. 4. 2006

 

Velká cena Optimist

Grand Prix Optimist

v lodních třídách

in classes

Optimist, Cadet, Europe, Laser 4.7, Laser Radial

CTL  062104

datum/ date: 29.4. – 30.4.2006

místo konání : Nové Mlýny (Pavlov)

venue: Nové Mlýny (Pavlov)

 

VYPSÁNÍ ZÁVODU

NOTICE OF RACE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.                  Místo konání

Místem konání je Nové Mlýny – Pavlov

 Česká republika

 

 

VENUE

The venue is  Nové Mlýny - Pavlov

Czech Republic

 

2.                  Lodní třídy

Závod je určen pro lodní třídy Q – Optimist (koef. 4), Cadet (koef.4), Laser 4.7 (koef.4), Laser Radial (koef.4), Evropa (koef.3),

 

CLASSES

The event is appointed for class  Q  - Optimist, Cadet, Laser 4.7, Laser Radial, Europe.

 

 

3.                  Pořadatel

Pořadatelé jsou :

Ø       ALT Q ČR

Ø       YC Dyje

Partneři závodu jsou:

Ø       ALT Cadet ČR

Ø       ALT Evropa

 

Ředitel závodu: Alexandr Pacek

Kontakt: +420 602568113,
email: cze13502@centrum.cz

Hlavní rozhodčí: Vlasta Nováková

Předseda protestní komise: Milan Chmelař

Organizing Authority

The Organizing Authority is

Ø       Czech Optimist Association

Ø       YC Dyje

The regatta partners are:

Ø       Czech Cadet Class Association

Ø       Czech Europe Class Association

Director of regatta: Alexandr Pacek

Contact: +420  602568113,

email: cze13502@centrum.cz

Principal race officer: Vlasta Nováková

Chairman of Protest committee: Milan Chmelař

 

4.                  Kategorie reklamy

Všechny plachetnice musí vyhovovat požadavkům ISAF předpisu 20 – „Reklamní kodex“.

Po plachetnicích může být vyžadováno umístění reklamy sponzora závodu po stranách trupu.

 

 

ADVERTISING CATEGORY:

All boats shall meet requirements as provided in ISAF Regulation 20 – “Advertising code”

Boats may be required to display an advertising of the event sponsors on the side of the hull.

 

 

 


5.                  Pravidla

Závod bude řízen podle:

-             Závodních pravidel ISAF 2005-2008, jejich Dodatků a všech jejich změn schválených ISAF,

-             Plachetních směrnic,

-             Vypsání závodu,

-             Mezinárodních pravidel zúčastněných lodních tříd,

-             Vyhlášek závodní komise a protestní komise.

 

RULES

The Regatta will be governed by:

-          The 2005-2008 Racing Rules of Sailing including its Appendixes and all its changes approved by ISAF,

-          Sailing Instructions,

-          Notice of Regatta,

-          The International Class rules of the classes concerned,

-          Notices of the Race Committee and Protest committee.

6.                  ÚČAST

 

Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky ISAF předpisu 19 – „Kodex oprávnění“.

ELIGIBILITY

The Regatta is open for all competitors which comply with rules ISAF Regulation 19 – “Eligibility Code” .

 

 

 

7.                  Přihlášky a registrace

Závodníci se přihlásí k závodu vyplněním registračního formuláře (přihlášky) a jeho odevzdáním při registraci, zaplacení startovného a předložením následujících dokladů:

 

ENTRY and registration.

Competitors will enter the Regatta by completing the entry and registration form at registration, paying the Entry fee and presenting the following documents:

 

 

-          Kmenový list ČSJ se závodnickou licencí pro rok 2006, s potvrzením o lékařské prohlídce ne starší jednoho roku.

-          Zahraniční závodníci předloží doklady podle ISAF Předpisu 19.2(b)(ii).

-          Platný certifikát o proměření lodi.

 

Přihláška musí být podepsána kormidelníkem. Podpisem se zavazuje, že bude dodržovat ustanovení Závodních pravidel jachtingu a dalších dokumentů, které jsou platné pro tento závod.

Přihláška závodníků ve věku do 18 let  musí být podepsána dospělou osobou, která přebírá odpovědnost za závodníka.

Tato osoba svým podpisem též potvrzuje, že plovatelnost lodi a záchranná/plovací vesta, kterou závodník používá odpovídá platným předpisům.

 

-          Czech Sailing Association Competitors License with medical approval no older than one year (only for Czech competitors)

-          Documents in accordance with ISAF Regulation 19.2(b)(ii) (foreign competitors)

-          Valid Class Certificate

The skipper shall sign the entry form. Signing the entry form agrees to be bound by Racing Rules of Sailing and other document valid for this regatta.

The entry form of the crew of any junior competitor (under the age of 18) shall be signed by the adult taking responsibility for the competitor.

This person also confirms that the buoyancy of the boat and the life jacket of the competitor is in compliance with valid rules

 

 

8.                  Startovné

 

Startovné je:

Optimist, L4.7, Lar:  300,-Kč/loď, tř.Cadet: 400,- Kč, tř.E – 200,- Kč/loď

Startovné musí být zaplaceno při registraci.

- Poplatek za ubytování není zahrnut ve startovném

ENTRY FEE

 

Entry fee is:

Optimist, L4.7, Lar : 300,-CZK per boat , Cadet: 400,-CZK per boat, class Europe – 200 CZK/per boat

The entry fee shall be paid at the registration.

- Accommodation fee is not included in entry fee.

9.                  MĚŘENÍ

Náhodné kontrolní měření může být provedeno na kterékoliv lodi, jejích plachtách a výstroji a v kterékoliv době během konání závodu.

 

 

MEASUREMENT

Random Control Measurement may be undertaken of any boat, sails and equipment at any time during the regatta

 

 

10.             Časový plán závodu

Pátek 28.4.2006

18.00-21.00      Registrace závodníků

Sobota 29. 4. 2006

07:30                Zahájení činnosti ZK

07:30 – 09:30    Registrace závodníků

10:00                Slavnostní zahájení závodu

11:00                start 1. rozjížďky

Neděle 30. 4.2006

            Start rozjížďky podle rozhodnutí ZK

Žádná rozjížďka nebude startována po 14:30

            Slavnostní ukončení, vyhlášení výsledků

 

TIME SCHEDULE

Friday 28.4.2006

18.00-21.00      Competitor registration

Saturday,  29. 4. 2006

07:30                 Race committee commences

07:30 – 09:30     Competitor registration 

10:00                 Open ceremony

11:00                  1st. race start

Sunday,  30. 4. 2006

             Start of the races at RC’s discretion

             No races will be started after 14:30

             Closing Ceremony, Prize Giving

 

 

 

11.             Plachetní směrnice

Plachetní směrnice k dispozici závodníkům při registraci.

Počet rozjížděk – max. 8

 

SAILING INSTRUCTIONS

The Sailing Instructions will be available at registration

Number races – max. 8

 

12.             Závodní plocha

Závod se uskuteční na ploše přehrady Nové Mlýny m
před loděnici YC Dyje (Pavlov).

 

 

SAILING AREA

 

The regatta will be held on lake Nové Mlýny  Lake in area near YC Dyje (Pavlov).

13.             Bodovací systém

Bude užit nízkobodový systém dodatku A.

 

 

SCORING SYSTEM

Low point scoring system, of appendix A, will apply.

 

14.             Protestní komise

Pro tento závod bude jmenována protestní komise v souladu s pravidlem 90 ZPJ.

 

 

PROTEST COMMITTEE

The protest committee will be appointed for the regatta in accordance with rule 90 RRS.

 

 

15.             Ceny a kategorie

Ceny budou uděleny za první, druhé a třetí místo  v kategoriích

třída Q:

-        mladší chlapci

-        mladší dívky

-        starší chlapci

-        starší dívky

třída Cadet

-        mladší posádka – do 14 let (včetně)

-        starší posádka – nad 14 let

třída Evropa

-        ženy

-        muži

třída Laser 4.7

-        1,2,3 místo v absolutním pořadí

třída Laser radial

-        1,2,3 místo v absolutním pořadí

 

 

PRIZES AND CATEGORIES

Prizes will be awarded for first, second and third place on the next categories

Class Q:

Boys under 12 years old (born in 1994 and later)

Girls under 12 years old

Boys 12 years and older

Girls 12 years and older

Class Cadet

Crew under 15 years old (born in 1992 and later)

Crew 15 years and older

Class Europa

Women

Men

Class Laser 4.7

1,2,3 places from overall competitors

Class Laser radial

1,2,3 places from overall competitors

 

16.             Televize a média

 

Pořadatel si vyhrazuje právo používat video nebo audio záznam pořízený v průběhu závodu bez jakékoli náhrady.

 

TELEVISION AND MEDIA

The organizing authority shall have the right to use any images and sound recorded during the event free of charge.

 

 

17.             Odpovědnost a pojištění

Závodníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí. Pořadatel nepřijme žádnou zodpovědnost za osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení se závodem a to během regaty a po regatě. Pořadatel se zříká jakékoliv zodpovědnosti.

 

 

LIABILITY AND INSURANCE:

Competitors will participate in the Regatta entirely at their own risk. The Organizing Authority will not accept any liability for personal damage, injury or death, sustained in conjunction with, prior to, during or after the Regatta. The Organizing Authority disclaims any and all such liability.

 

 

18.             Ubytování

 

Ubytování je možné ve vlastních stanech nebo karavanech v areálu YC Dyje (Pavlov). Poplatek za ubytování není zahrnut ve startovném .

ACCOMMODATION

 

Accommodation is available at the campsite YC Dyje (Pavlov). Accommodation fee is not included in entry fee.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář